Szűrők
Hirdetőknek
Bejelentkezés
Your search results

ÁSZF

Kiadltuk.hu / Albérlet egyszerűen

Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az alábbi Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Progressus Magyarország Kft.

A szolgáltató székhelye: 1147 Budapest, Ilosvay S utca 31. I. em. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: …

Adószáma: 12644793-2-42

Cégjegyzékszáma: 01 09 871277

Telefonszáma: +36 30 239 9090

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-…

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Forpsi.hu  / BlazeArts Kft., www.forpsi.hu, [email protected], +36 76 550 174

 1. Fogalom meghatározások

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 • Felhasználó – az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti a weboldalt, avagy bármely módon igénybe veszi weboldalon elérhető Szolgáltatást, függetlenül attól, hogy a weboldalon regisztrált ill. a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan a Szolgáltatóval bármilyen szerződést kötött volna. Minden Hirdető egyúttal Felhasználónak is minősül.
 • Hirdető – minden Felhasználó, aki ingatlan hirdetési célból a weboldalon érvényesen regisztrálja magát és akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé. A Hirdető  szavatolja, hogy az ingatlan felett korlátlan rendelkezési joga van, vagy jogosult a tulajdonos nevében és helyett, eljárva hirdetést feladni. A Hirdető a regisztrációval szavatol azért, hogy az   általa megadott adatok köre (beleértve a hirdetései, ajánlatai tartalmát is) a valóságnak megfelel. A Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni.
 • Regisztráció: A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy minden esetben a saját, vagy az általa képviselt személy nevében regisztrál. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, regisztrációját törölni és a portál használatából kizárni.
 • Weboldal: a www.kiadtuk.hu URL alatt elérhető internetes oldal.
 • Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló a 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 3.§ d) pontja szerinti gazdasági reklám.
 • Szolgáltatás: a Szolgáltató által a weboldalon keresztül a Felhasználók részére nyújtott, és a jelen ÁSZF-ben ismertetett szolgáltatás.
 1. Alapvető rendelkezések:
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2017.08.20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére, illetve a szolgáltatás igénybevételére sem.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege szavanként 1.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó.
 1. A Szolgáltatás tárgya, tartalma
 • A Szolgáltató hirdetési felületet biztosít a weboldalon Hirdetői részére kiadó ingatlanjaik folyamatos hirdetésére. A Szolgáltató által biztosított internetes felület használatával a Hirdető helyezi el hirdetéseit, adja meg a hirdetési paramétereket és tölti fel a hirdetéséhez tartozó képeket. A weboldalon nyújtott hirdetési szolgáltatás regisztrációt követően érhető el.
 • A Szolgáltató lehetővé teszi a weboldal megtekintését továbbá biztosítja a weboldalon, hogy a Felhasználó megadja azokat a paramétereket amely alapján ingatlant keres. A weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik.
 • A Szolgáltató a sikeres regisztrációról visszaigazolást küld a Hirdető email címére.
 • A weboldal által kért hirdetési adatok Hirdető általi feltöltése a weboldalra egyúttal a Szolgáltató hirdetési Szolgáltatásának a Hirdető általi megrendelését jelenti. A hirdetési Szolgáltatás jelen ÁSZF szerinti megrendelése és ennek visszaigazolása a Hirdető és a Szolgáltató között szerződést hoz létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A Szolgáltató megrendelés beérkezését a Hirdető felé elektronikusan visszaigazolja. A Szolgáltató nem köteles szerződést kötni a Felhasználóval. A szerződéskötés megtagadását a Szolgáltató nem köteles megindokolni.
 • A Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. A regisztrált Hirdető a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A Hirdető jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.
 • Amennyiben a Hirdető által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.
 • A Szolgáltató jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, változtatás jogát Szolgáltató mindenképpen fenntartja.
 1. Hirdetés megrendelése, Hirdetési szolgáltatás, Díjazás
 • Hirdetés megrendelése esetén Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően a Hirdető részére számlát állít ki. A számlán megjelölt díj összegének a Szolgáltató bankszámláján történt jóváírását követően jogosult a hirdetési Szolgáltatás igénybevételére.
 • A Szolgáltató vállalja, hogy a hirdetési szolgáltatásokat az aktuális számla Hirdető általi teljesítését követően haladéktalanul aktiválja, és a szerződés megszűnéséig, vagy a szolgáltatás felfüggesztésére okot adó körülmény bekövetkezéséig folyamatosan biztosítja.
 • Amennyiben a Hirdető bármilyen, a szolgáltatást érintő hibát észlel, köteles azt 1 (egy) munkanapon belül a Szolgáltató részére e-mail üzenetben bejelenteni. A Szolgáltató köteles a hiba kijavítását a bejelentést követő munkanapon megkezdeni. A hibabejelentés késedelméből eredő következményeket a Hirdető viseli.
 • A Hirdető a hirdetési szolgáltatásokat kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a hirdetésre és az internetes hirdetésre vonatkozó szakmai etikai kódexek, ajánlások megtartásával veheti igénybe. Erre figyelemmel a Hirdető– az itt fel nem sorolt egyéb, e körbe tartozó tilalmak és előírások megtartásán túl – köteles gondoskodni arról, hogy hirdetései
 • valós és folyamatosan frissített adatokat tartalmazzanak;
 • ne legyenek megtévesztőek, félreérthetőek a weboldal látogatói számára;
 • mentesek legyenek bármiféle jogellenes tartalomtól;
 • ne sértsék a közízlést, a jóerkölcsöt, az üzleti etikát;
 • ne sértsék a Szolgáltató üzleti érdekeit;

A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 • A Szolgáltató hirdetési szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért havi szolgáltatási díjra jogosult. A szolgáltatási díjakat a weboldalon teszi közzé a Szolgáltató. A weboldalon feltüntetett adatok esetleges módosulása azoknak a weboldalon való közzétételétől kezdődően irányadó.
 • A Hirdető a szolgáltatási díjat a tárgyidőszakra előre köteles megfizetni a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára történő banki átutalás útján.
 • A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a díjfizetési kötelezettség teljesítésének (átutalás esetén a díj jóváírásának) napjától nyújtja.
 • A díjfizetés –késedelme, vagy elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.
 • A Szolgáltató jogosult elektronikus számla kibocsátására. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges ingyenes szoftver beszerzése a Felhasználó feladata.
 1. Hirdetési szolgáltatás megszűnése, felfüggesztése
 • A szerződő felek a hirdetési szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés egyoldalúan rendes felmondás, vagy azonnali hatályú felmondás útján szüntethető meg, mindkét esetben írásbeli nyilatkozattal.
 • A szerződést bármelyik fél felmondhatja indokolás nélkül, a Hirdető által utoljára kifizetett időszak utolsó napjára (a továbbiakban: fordulónap). A rendes felmondást legkésőbb a fordulónapot megelőző 15. napon kell közölni a másik féllel. A jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő rendes felmondás esetén a szerződés a fordulónappal szűnik meg.
 • Azonnali hatályú felmondásra súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult. Súlyos szerződésszegésnek kizárólag az a kötelezettségszegés minősül, amelynek vonatkozásában a jelen szerződés így rendelkezik. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás közlésének napjával szűnik meg. Amennyiben a Hirdető él azonnali hatályú felmondással, úgy visszajár részére a szolgáltatási díjnak a szerződés megszűnésétől a fordulónapig számított, időarányos része.
 • A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató törli szerveréről a Hirdető hirdetéseit, kivéve ha a Hirdető élt jogszerűen azonnali hatályú felmondással. A jelen pontban foglalt rendelkezésnek megfelelően történt törlésből eredő esetleges adatvesztésért a Szolgáltató nem felel.
 • A Szolgáltató – minden olyan esetben, amikor megilletné az azonnali hatályú felmondás joga – 30 (harminc) naptári napra felfüggesztheti a hirdetési szolgáltatásait anélkül, hogy ezzel a szerződést megszüntetné.
 • A szolgáltatás felfüggesztéséről a Szolgáltató írásban értesíti a Hirdetőt. A Szolgáltató a felfüggesztés ideje alatt is bármikor élhet azonnali hatályú felmondási jogával.
 • A Megrendelő a szolgáltatás felfüggesztésének idejére is köteles megfizetni a szerződésben kikötött szolgáltatási díjat, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem neki felróható okból, hanem a Megrendelő jogsértésének következtében nem biztosítja a felfüggesztett szolgáltatást.
 1. Felelősségi szabályok

 

 • A Hirdető Hirdetéseinek valóságtartalmáért és helytállóságáért kizárólag a Hirdető tartozik felelősséggel. A Szolgáltató nem felel harmadik személyeknek a Hirdetővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ide értve a Hirdető által megadott adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok valóságtartalmát is.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy Hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a Szolgáltatóval szemben igény nem támasztható).
 • A Felhasználó felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik, ha a weboldalon közzétett adatok és/vagy paraméterekhez képest utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. Ilyen esetekben a felelősség kizárólag Felhasználót terheli. A beérkező esetleges reklamációkért (ideértve bármely bírságot, kártérítést és költséget) a felelősséget teljes egészében Felhasználó vállalja.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel (különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak).
 • A vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Hirdetés közzétételért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem köteles teljesíteni. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
 • A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség azért, hogy a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatása révén létrejön-e tényleges szerződés Felhasználó és harmadik személyek között.
 • A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által harmadik személynek okozott károkért.
 • A Felhasználó által a Honlapra feltöltött képek, videók, adatok (a továbbiakban: adatok) Felhasználó tulajdonát képezik. Szolgáltató jogosult a Felhasználó által a Honlapra feltöltött adatokat tematikusan vagy régiónként besorolni, illetőleg azokat marketing kommunikációi során felhasználni.
 • A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás illetve a Szolgáltatás használata miatt a Felhasználónál esetlegesen bekövetkezett. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 1. Szerzői jogok
 • Szolgáltató a Honlapra valamint a Szoftverre vonatkozó szerzői jogok jogosultja, és nincs semmilyen harmadik személynek olyan joga, amely a Szolgáltatót vagy a Felhasználót ezek megfelelő használatában korlátozhatná, vagy a használatot akadályozhatná.
 • A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.), bármilyen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, terjesztése.
 • A Honlap teljes egészében, a reklámokkal, Hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 • Szolgáltató a jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Felhasználóval szemben kártérítési igénnyel léphet fel.
 1. Adatkezelés

 

 • A Szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelési és adatvédelmi rendelkezésekről az alábbi szabályzatban olvashat: …………………….

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 

 • A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítást Felhasználó a Szolgáltatásnak a módosított ÁSZF Honlapon történő közzétételét követő első használatával elfogadja.

 

 • A Felhasználó és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerűen nyilvánosságra nem kerül(het)nek. Az információk nem minősülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik rájuk, ha köztudomásúak, ha már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozták, vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. Nem tartozik a titoktartás kötelezettség hatálya alá az az információ sem, amelyet a Szolgáltató jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak.
 • Mind a Felek között a Felhasználó által elküldött megrendeléssel létrejövő szerződés mind az egyéb kommunikációk nyelve magyar.
 • Amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a felek jognyilatkozatai akkor tekintendők hatályosan közöltnek, ha e-mail üzenet esetén annak a másik Félhez történő megérkezése a fogadó Fél által visszaigazolás (return receipt) visszaküldésével igazolásra kerül, vagy ha ajánlott-tértivevényes küldeményként a másik fél megjelölt székhelyére/lakcímére kézbesítették.
 • A felek közötti jogvita esetén a jelen ÁSZF és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2017. május 31.